அரசு ஊழியரின் நிரந்தர முகவரி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில்(RTI) வழங்க தக்க தகவல் இல்லை

அரசு ஊழியரின் நிரந்தர முகவரி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில்(RTI) வழங்க தக்க தகவல் இல்லை -தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் தீர்ப்பு