27/06/2015 அன்று நடைபெற்ற உயர் தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான CRC இல் கலந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு 04/07/2015 அன்று மீண்டும் CRC - கலந்துக் கொள்ள தவறுபவர்கள் மீது துறை ரதியான நடவடிக்கை - முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்