2015 பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - பள்ளிகல்வி செயலாளர் திருமதி.சபீதா அவர்களின் செயல்முறைகள்