உச்சநீதிமன்றத்தில் டி.இ.டி வழக்குகள் வரும் ஜூலை 14 ம் தேதி வருகிறது


TNTET‬-உச்சநீதிமன்றத்தில் டி.இ.டி வழக்குகள் வரும் ஜூலை
14 ம் தேதி கோர்ட்
எண் 07, வழக்கு எண் 05ஆக வருகிறது