பகுதி நேர ஆசிரியர்/பள்ளி தலைமையாசிரியர் /மாநில திட்ட அலுவலர் /வட்டார வளமைய பணியாளர்களின் -பணி சார்ந்த கடமைகளும் & பொறுப்புகளும்