சீரான, சத்தான, உணவு அட்டவணை

சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டாலே, சுவையான உணவுகளுக்கு ‘குட்பை’ சொல்ல வேண்டும் என எண்ணுவது தவறு. சீரான, சத்தான, உணவு அட்டவணையைக் கடைப்பிடித் தாலே போதும். சர்க்கரை
யைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம். குறிப்பு: சர்க்கரை
நோய் இல்லாதவர்களும் இந்த அட்டவணையைக் கடைப்பிடிக்கலாம்.