12.06.2015 அன்று குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்