10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறை ரத்து - அடுத்த கல்வி ஆண்டு முதல் அமுலாகும்

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முறை ரத்து - அடுத்த கல்வி ஆண்டு முதல் அமுலாகும்