மாணவியர் ஆடைகளை தொட்டு சோதனை கூடாது; தேர்வு பணி ஆசிரியர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு.