குறுவள மைய அளவில் பயிற்சி "தலைப்பு சுற்றுச் சூழல் விழிப்புணர்வு"

உயர் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான குறுவள மைய அளவில் ஒரு நாள் பயிற்சியாக "சுற்றுச் சூழல் விழிப்புணர்வு"