அரசு ஊழியர் /ஆசிரியர்களுக்கு அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு 6% உயர்ந்து 113% ஆக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது; மார்ச் மாதம் அறிவிப்பு வெளியாகும்?

6% Increase in DA and DR for CG Employees and Pensioners from 1.1.2015 - Thus the DA and DR will go up to 113% from the existing rate of 107%. Increasing of Dearness Allowance for Government Employees and Pensioners is an important event of their economical life. This time is very crucial to assume that the All India CPI for IW is still stands at 253 level. But the calculation of Dearness Allowance is slightly vary from the existing level on every month.

How it is possible...We have given a table to know the way of calculation method of Dearness Allowance, particularly the vital role of multiplication factor of 115.76, which is recommended by 6th Pay Commission.