ரூபாய் நோட்டுக்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி