பள்ளிக்கல்வி - புதியதாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குனராக மதிப்புமிகு.எஸ்.கண்ணப்பன் அவர்கள் இன்று முறைப்படி பத்வியேற்று கொண்டு அலுவல்களை தொடங்கினார்.