மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை

இரண்டாம் நிலை:-1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 1.50.நிலைக்கட்டணம் ரூபாய் 20.00.(நீங்கள் 100 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகிக்கும்சமயம் இந்த இரண்டாம் நிலைக்கு
வந்துவிடுவீர்கள்.நீங்கள் 110 யூனிட் உபயோகித்தால் உங்களுக்கானதொகை 165.00 + நிலைக்கட்டணம் ரூ.20.00 ஆகமொத்தம்ரூபாய் 185.00 செலுத்தவேண்டும்.)
மூன்றாம் நிலை:1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 2.00.201-500 யூனிட் வரை ரூபாய் 3.00.நிலைக்கட்டணம் ரூபாய் 30.00.(நீங்கள் 200 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகிக்கும்சமயம் இந்த மூன்றாம் நிலைக்கு வந்துவிடுவீர்கள்.நீங்கள் 210 யூனிட் உபயோகித்தால் உங்களுக்கானதொகை 200 யூனிட் வரை 400.00+ 10 யூனிட்டுக்கு3.00 வீதம் 30.00+ கூடுதல் கட்டணம் ரூ,30.00ஆகமொத்தம் ரூபாய் 460.00செலுத்தவேண்டும்.)
நான்காம் நிலை:-1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 3.00.201-500 யூனிட் வரை ரூபாய் 4.00.500 க்கு மேல் ரூபாய் 5.75நிலைக்கட்டணம் ரூபாய் 40.00(நீங்கள் 500 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகிக்கும் சமயம்இந்த நான்காம் நிலைக்கு வந்துவிடுவீர்கள்.நீங்கள் 510 யூனிட் உபயோகித்தால்முதல் 200 யூனிட்டுக்கு 600.00+ அடுத்த 300யூனிட்டுக்கு 4 ரூபாய் வீதம் 1200.00+ 10யூனிட்டுக்கு 5.75 வீதம் ரூபாய்57.50+கூடுதல் கட்டணம் ரூபாய் 40.00ஆகமொத்தம் ரூ.1898.00 நீங்கள்செலுத்தவேண்டும்)