கள்ளர் பள்ளியிலிருந்து பள்ளிகல்வித்துறைக்கு துறைமாறுதல் பெற்றவர் பணியிலிருந்து விடுவித்து ஆணை

அரசாணை 86 ன் படி கள்ளர் பள்ளியிலிருந்து பள்ளிகல்வித்துறைக்கு துறைமாறுதல் பெற்றவர் பணியிலிருந்து விடுவித்து 
ஆணை