தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் - 2005 - பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற சமர்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் குறித்த தெளிவுரை சார்ந்தது