இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியத்தை மாற்றி அமைக்க நடவடிக்கை; அகில இந்திய செயலாளர்