பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் 2022(குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி) Book Inside Questions- பொதுத் தேர்வுக்குறிய 20 பாடங்களில் புத்தகத்தின் உட்புறம் இருந்து கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு (குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி)

 👆பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் 

2022(குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி) Book Inside Questionsபொதுத் தேர்வுக்குறிய  20 பாடங்களில் புத்தகத்தின் உட்புறம் இருந்து கேட்கப்படும் வினாக்களின் தொகுப்பு (குறைக்கப்பட்ட பாடப்பகுதி) 


ஒரே தொகுப்பாக
இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .


தமிழ் வழி மட்டும் ஆங்கில வழி தயாரிக்கவில்லை.


தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
நன்றி

தயாரிப்பு
A. யோவான் பீட்டர் பட்டதாரி ஆசிரியர் 
புனித வளனார் கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி திருச்சி
Cell:9786451463