ராஜஸ்தானை தொடர்ந்து சட்டீஸ்கரிலும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்.