04.03.2022 அன்று மாவட்டத்திற்குள் நடைபெற்று முடிந்த முதுகலை ஆசிரியருக்கான கலந்தாய்வுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அனைத்து மாவட்டங்களுக்கான காலிப்பணியிட விவரம் - In Excel Format with Filter Option!!!

 04.03.2022 அன்று மாவட்டத்திற்குள் நடைபெற்று முடிந்த முதுகலை ஆசிரியருக்கான கலந்தாய்வுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அனைத்து மாவட்டங்களுக்கான காலிப்பணியிட விவரம் -