2021-2022 தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளுக்கான மானியத்தொகை (COMPOSITE SCHOOL GRANTS) மாவட்டங்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தல் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!-PDF

 

2021-2022 தொடக்க மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளுக்கான மானியத்தொகை (COMPOSITE SCHOOL GRANTS) மாவட்டங்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தல் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!