01.10.2021 முதல் 31.12.2021 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி 7.1% ஆக நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!

 

01.10.2021 முதல் 31.12.2021 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி 7.1% ஆக நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
CLICK HERE TO DONLOAD- PDF