2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டின், 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறைக்கப்பட்டப் ( NEW REDUCE SYLLABUS ) பாடத்திட்டம் - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு!!-ENGLISH MEDIUM PDF

 

2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டின், 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறைக்கப்பட்டப் பாடத்திட்டம் - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு!!
NEW SYLLABUS-ENGLISH MEDIUM-PDF