2019-2020 கல்வியாண்டில் நாம் சென்ற Training details எப்படி EMIS ல் பதிவது ?

2019-2020 கல்வியாண்டில் நாம் சென்ற Training details  வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி EMIS ல் பதிவது என்பதை பற்றிய Video வை பார்ப்போம்