25 மாவட்டங்களுக்கு தளர்வு; 12 மாவட்டங்களுக்கு தளர்வு இல்லை

25 மாவட்டங்களுக்கு தளர்வு; 12 மாவட்டங்களுக்கு தளர்வு இல்லை