பட்டா மாறுதல் எளிமையாகிறது! பதிவு முடிந்ததும் தானாக பெயர்மாற்றம்!!