அரையாண்டுத் தேர்வில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி வினாத்தாள்

அரையாண்டுத் தேர்வில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி வினாத்தாள்