தமிழக அரசின் ஊழியர்களுக்கு 10 சதவீத போனஸ் - அரசாணை வெளியீடு