அனைத்து பள்ளிகளிலும் Fit India movement என்ற தலைப்பில் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும்! & நிகழ்சிக்குரிய YouTube Link