*மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 21,977 முதுகலை ஆசிரியர்களின் Seniority List பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களால் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது