தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு சுருக்க கையேடு

உயர்தரக் கல்வியை அனைவருக்கும் வழங்குவதன் மூலம் நிலைத்துநிற்கக்கூடிய , அனைவரும் சம வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய , உயிரோட்டமுள்ள அறிவுசார் சமூகமாக நம்முடைய நாட்டை மாற்றுவதற்கு நேரடியாகப் பங்களிக்கக்கூடிய , இந்தியாவை மையப்படுத்திய கல்வி அமைப்பை தேசிய கல்விக் கொள்கை 2019 முன்வைக்கிறது .
New Education Policy Draft 2019 - Download here...