ஊதியத்தில் பி.எஃப் நிதிக்கு செலுத்த வேண்டிய 12% தொகை 10% ஆக குறைப்பு - மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன்.

ஊதியத்தில் பி.எஃப்  நிதிக்கு செலுத்த வேண்டிய 12% தொகை 10% ஆக குறைப்பு - மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன்.