அடிக்கோடிட்ட வரிசை முறையில், 1, 2, 3 ஆம் வகுப்புகளுக்கான முக்கிய ஆங்கில Rhyming வார்த்தைகளை எவ்வாறு படிக்க வைக்கலாம்?