வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை -பொங்கல் விடுமுறை அறிவிப்பு