மாற்றுப்பணியில் பணிபுரியும் உபரி பட்டதாரி ஆசிரியர்களை மாற்றுப் பணியிலிருந்து விடுவித்தல் சார்ந்து CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்