ஒரே வேலையை செய்யும் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை

ஒரே வேலையை செய்யும் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை