ஆசிரியர் கலந்தாய்வு குறித்து "WhatsApp" செய்தி தவறானதா? இயக்குனர் விளக்கம்

ஆசிரியர் கலந்தாய்வு குறித்து "WhatsApp" வந்த செய்தி தவறானதா???? - பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் விளக்கம்